Strona główna ZESE | Pracownie | Specjalność | Konsultacje | Przedmioty | Ogłoszenia
   

P r a c o w n i e     p r z e d m i o t o w e

Zadania dydaktyczne realizowane są w Zakładzie w ramach 6 pracowni:

Pracownia Elementów Półprzewodnikowych - EleP

Pracownia Metodyki Projektowania i Systemów Bezpieczeństwa - Mpsb

Pracownia Podstaw Eksploatacji - Pes

Pracownia Automatyki - A

Pracownia Symulacji i Projektowania Układów - SiPU

Pracownia Techniki Obliczeniowej i Symulacyjnej - TOiS

Pracownia Układów Analogowych - Uka 

Pracownia Elektroniki - Ela