Strona główna ZESE | Pracownie | Specjalność | Konsultacje | Przedmioty

Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa - bezpieczna specjalność z przyszłością

                                                                         Prezentacja Specjalności - ISB 2020
                                                                           Prezentacja Specjalności - ISB 2019

W ramach kierunku Elektronika i telekomunikacja zakład realizuje specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa, której celem jest kształcenie specjalistów w obszarze systemów bezpieczeństwa.
Specjalność realizowana jest w ramach I-szego oraz II-go stopnia studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Ostatnio obserwuje się stale rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną z branży systemów bezpieczeństwa. Dlatego kierunek ten cieszy się ostatnio bardzo dużym zainteresowaniem.

Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę specjalistyczną w obszarze szeroko pojmowanych systemów bezpieczeństwa, a zwłaszcza technicznych systemów ochrony osób i mienia.
W programie studiów poznaje zasady projektowania i eksploatacji technicznych systemów bezpieczeństwa, uzyskuje wiedzę z zakresu telewizji dozorowej, systemów i urządzeń kontroli dostępu, technik biometrycznych,
techniki monitoringu, konstrukcji i funkcjonowania szerokiego spektrum przetworników i czujek, elektromechanicznych urządzeń i systemów zabezpieczeń.
Wiedza techniczno-technologiczna wzbogacona jest podstawową wiedzą z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie kraju i przedsiębiorstwa, elementami kryminalistyki, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony informacji przechowywanej w bazach danych oraz transmitowanej w systemach teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.
Wiedza specjalistyczna oparta jest na solidnych podstawach z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki.

 

Program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych (języki, przedmioty humanistyczne i ekonomiczne, matematyka, fizyka, informatyka, metrologia), obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych kształtujących umiejętności absolwenta typowe dla specjalności.

Studenci tej specjalności w trakcie studiów zapoznają się z zasadami projektowania i eksploatacji systemów alarmowych, charakterystykami technicznymi i użytkowymi zarówno elektronicznych jak i mechanicznych systemów zabezpieczeń, zintegrowanymi systemami ochrony, ochroną systemów informatycznych, transmisji informacji i baz danych, podstawowymi zasadami ochrony fizycznej i zasadami zarządzania bezpieczeństwem, wybranymi zagadnieniami kryminalistyki oraz zagadnieniami prawnymi.

Szerokie spektrum uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności sprawiają, że absolwent tej specjalności predysponowany jest do pracy zarówno na stanowiskach samodzielnych jak i do działań zespołowych. Interdyscyplinarny charakter specjalności umożliwia łatwą i skuteczną
adaptację do aktualnego, dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Specjalność ta stwarza naszym absolwentom szansę znalezienia przyszłościowej, atrakcyjnej finansowo, a przede wszystkim ciekawej i perspektywicznej pracy.

Preferowanymi miejscami pracy po ukończeniu studiów o specjalności "Inżynieria systemów bezpieczeństwa" są:
  • firmy zajmujące się instalacją i eksploatacją technicznych systemów bezpieczeństwa,
  • przedsiębiorstwa produkujące urządzenia dla systemów ochrony,
  • firmy projektujące systemy bezpieczeństwa,
  • pracownie projektujące systemy budynków inteligentnych,
  • przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające służby monitoringu procesów technologicznych,
  • banki - w technicznych służbach utrzymania bezpieczeństwa,
  • centra zarządzania kryzysowego,
  • jednostki wojskowe - w logistycznych służbach ochrony obiektów i terenu,
  • policja - w pionach ochrony obiektów i terenu, a zwłaszcza w centrach monitoringu wizyjnego.

Praktyki studenckie, szkolenia oraz certyfikaty.

Nasze długoletnie doświadczenie oraz wieloletnia współpraca z wieloma podmiotami w tej branży daje studentom możliwość odbywania praktyk studenckich w wielu wybranych firmach. Często praktyki te stają się przyczynkiem do pierwszej pracy 
dla absolwentów naszej specjalności.

W trakcie studiów zapewniamy studentom szereg prezentacji, szkoleń, seminariów, zapraszamy przedstawicieli firm. Część tych spotkań kończy się otrzymaniem stosownych certyfikatów 
firmowych, a nawet specjalistycznych licencji (np. I-szego i II-go stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego).
Studenci swoja wiedzę i zainteresowania mogą rozwijać i poszerzać w ramach dynamicznie działającego Koła Naukowego Studentów WEL w sekcji Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa.

Grupa studentów III roku studiów inżynierskich stacjonarnych WEL – specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa na 
Międzynarodowych Targach Securex 2014 rok w Poznaniu razem z opiekunem naukowym sekcji koła p. mgr inż. Michałem Wiśniosem.

 

Grupa studentów III roku studiów inżynierskich stacjonarnych WEL – specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa na 
Międzynarodowych Targach Securex 2014 rok w Poznaniu.


 03.11. 2014 roku uroczyste podpisanie umowy o współpracy z firmą SATEL sp. z o. o. 
Umowę podpisuje JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk oraz Ireneusz Kowaluk, 
członek Zarządu SATEL sp. z o. o.  Na jego mocy porozumienia podnoszone będą kwalifikacje oraz wiedza studentów specjalności ISB 
w zakresie zaawansowanych rozwiązań branży technicznej ochrony mienia. 
Umowa stanowi platformę prawną dającą możliwość rozszerzenie podjętej przed kilku laty współpracy Wydziału Elektroniki z firmą SATEL w uczelni. 
Za stołem prezydialnym od lewej - Maciej Domagalski - koordynator projektu eduSatel, prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski - 
prodziekan ds. naukowych Wydziału Elektroniki WAT, dr inż. Jacek Paś - kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych. 
W długim procesie prowadzącym do szczęśliwego podpisania umowy uczestniczył asystent N-D zakładu Pan mgr inż. Michał Wiśnios.